ระบบพิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ปี 2565
สพป.นครราชสีมา เขต 1

นำเข้าข้อมูลเรียบร้อยแล้ว :
1. ผู้รับบำนาญ3468
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา2136
3. ลูกจ้างประจำ53